Oferta Wynajmu


OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU MASZYN

I. ZASADY OGÓLNE.

1. Umowa Najmu „Przedmiotu najmu” zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Najemca oświadcza, iż znany jest mu stan techniczny przedmiotu najmu i nie wnosi co do niego jakichkolwiek

zastrzeżeń.

3. Czas trwania Umowy Najmu liczy się od dnia odbioru „Przedmiotu najmu” przez Najemcę do dnia jego

zwrotu włącznie.

4. „Przedmiot najmu” pozostaje przez cały czas trwania Umowy Najmu własnością Wynajmującego.

5. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego w przypadku jakichkolwiek

zdarzeń, mających wpływ na stan „ Przedmiotu najmu”.

II. CZYNSZ NAJMU.

1. Czynsz najmu jest opłatą stałą pobieraną za każdy egzemplarz „Przedmiotu najmu” w oparciu o załączony

obowiązujący cennik.

2. W przypadku nie uiszczenia czynszu w terminie określonym w Umowie Najmu, Najemca zobowiązany będzie

do zapłacenia odsetek umownych w wysokości 0.14% za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO.

1. Wynajmujący jest uprawniony do kontrolowania „Przedmiotu najmu” w czasie obowiązywania Umowy

Najmu.

2. Wszelkie naprawy oraz przeglądy dotyczące „Przedmiotu najmu” wykonywane mogą być wyłącznie przez

Wynajmującego.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI NAJEMCY.

1. Najemca uprawniony jest do użytkowania „Przedmiotu najmu” wyłącznie w miejscu ustalonym w Umowie

Najmu, zgodnie z instrukcja obsługi oraz do celów, do których jest on przeznaczony.

2. Najemca zobowiązuje się do użytkowania „ Przedmiotu najmu” z należytą starannością, zgodnie z zasadami

BHP.

3. Najemca pokryje koszt paliwa oraz transportu „Przedmiotu najmu”

4. Wraz z wygaśnięciem Umowy Najmu, Najemca zobowiązany jest do zwrotu „Przedmiotu najmu”

Wynajmującemu w stanie nie pogorszonym.

5. Najemca nie może cedować swych praw i obowiązków wynikających z Umowy Najmu na osobę trzecią.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

1. Najemca w trakcie trwania Umowy Najmu ponosi pełną odpowiedzialność za „Przedmiot najmu”

2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z naruszenia przez Najemcę zasad BHP

podczas użytkowania „Przedmiotu najmu”.

VI. ROZWIĄZANIE UMOWY.

1. Umowa Najmu nie podlega wypowiedzeniu, jednakże może być ona rozwiązana za porozumieniem stron.

2. Wynajmujący może wypowiedzieć Umowę Najmu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego

naruszenia przez Najemcę postanowień Umowy Najmu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Do rozstrzygania sporów między Wynajmującym a Najemcą wynikających z Umowy Najmu właściwy jest sąd

rejonowy w Wodzisławiu Śląskim.

2. Najemca podczas zawarcia Umowy Najmu oświadcza, iż zapoznał się z pełnymi warunkami Umowy Najmu i

akceptuje je w całości.

MINIMUM FORMALNOŚCI PRZY WYNAJMIE

W zależności od tego czy wynajmujący jest osobą fizyczną, prowadzi jednoosobową działalność

gospodarczą czy działa w imieniu organizacji, sprawdzamy tożsamość najemcy oraz zdolność do

reprezentacji i zakres posiadanych upoważnień.

Po spełnieniu wymogów formalnych klient otrzymuje możliwość wynajmu maszyn na

preferencyjnych warunkach, a także ubezpieczenie sprzętu PTP.

Odroczony termin płatności oraz brak kaucji to przywileje, których chętnie udzielamy stałym

klientom, rzetelnym płatnikom oraz nowym klientom po wcześniejszej pozytywnej weryfikacji

przeprowadzonej przez nasz Dział Kontroli Finansowej.

Najemca płacąc kartą kredową lub płatniczą może skorzystać z uproszczonej procedury wynajmu.

FIRMY I INSTYTUCJE

1. Sprawdzamy dane firmy na podstawie jawnych rejestrów urzędowych:

- wpis do rejestru KRS,

- NIP,

- REGON.

2. Weryfikujemy posiadane pełnomocnictwa:

- zdolność do reprezentowania firmy

- zakres pełnomocnictw w tym upoważnienie odbioru sprzętu

3. Oczekujemy przedstawienia dowodu tożsamości przez najemce lub reprezentanta.

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

1. Sprawdzamy dane firmy na podstawie jawnych rejestrów urzędowych:

- wpis do rejestru CEIDG,

- NIP,

- REGON.

2. Oczekujemy przedstawienia dowodu tożsamości przez przedsiębiorcę.

3. Pobierana jest kaucja.

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ – UPROSZCZONA

PROCEDURA

1. Oczekujemy przedstawienia dowodu tożsamości przez przedsiębiorcę.

2. Wymagana jest płatność kartą.

3. Pobierana jest kaucja.

KLIENCI INDYWIDUALNI

1. Wymagamy okazania dwóch dokumentów:

- dowodu tożsamości,

- drugiego dokumentu ze zdjęciem z danymi zgodnymi z dowodem tożsamości.

2. Pobierana jest kaucja.

3. Płatność: gotówką lub kartą